عشق یعنی دو کبوتر پرواز

عشق یعنی دو کبوتر پرواز عشق یعنی دو قناری آواز عشق یعنی من و یک دنیا حرف عشق یعنی تو و یک عالم راز عشق یعنی من و صد زاری چشم عشق یعنی تو و یک مژگان ناز عشق یعنی دو غزل تنهایی مثنوی های پر از سوز و گداز عشق یعنی دو نگه یک […]

قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق

قصیده در مدح شاه شیخ ابواسحاق سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح که پیر صومعه راه در مغان گیرد نکال شب که کند در قدح سیاهی […]

قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع

قصیده در مدح قوام الدین محمد صاحب عیار وزیر شاه شجاع   ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی هزار نکته در این کار هست تا دانی بجز شکردهنی مایه‌هاست خوبی را به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خویش را بگنجانی چه گردها که برانگیختی […]